راه اندازی دستگاه ایریگیشن EQ-S متابایومد


نحوه راه اندازی دستگاه ایریگیشن EQ-S متابایومد. دستگاه ایریگیشن EQ-S با تکنولوژی لرزش سونیک به پاک سازی کانال دندان کمک میکند. لرزش و حرکت موجی ایجاد شده در این دستگاه به خارج شدن و حذف دبری ها و لایه های اسمیر کمک میکند