وبینار بررسی سیلر بایوسرامیک سراسیل ceraseal


وبینار پیرامون بررسی ویژگی های برجسته سیلر بایوسرامیک سراسیل در درمان ریشه. شیرینکیج پایین، رادیواپسیتی فوق العاده و جذب بالای رطوبت ریشه از ویژگی های مهم سیلر سراسیل است. کاربری ساده با استفاده از مستر کن و تزریق سرنگی