Metapaste کلسیم هیدروکسید
Metapaste کلسیم هیدروکسید
Metapaste

کلسیم هیدروکسید مخصوص پرکردن موقت کانال با خاصیت ضدباکتریایی و پاک کننده کانال. از کلسیم هیدروکسید متاپیست میتوان در انواع ترمیم های داخلی و خارجی کانال نیز استفاده کرد


محتویات

محتویات

کلسیم هیدروکسید Metapaste در بسته های 2.2 گرمی عرضه می شود و دارای تیپ های قابل تعویض است. این ماده از سه ترکیب اصلی Calcium Hydroxide, Barium Sulfate, Poly Propylene Glycol تشکیل شده است


نمونه کلینیکی

نمونه کلینیکی

تصویر 1 قبل از درمان است و apical foramen بزرگی را نشان می دهد. تصویر 2 بعد از پرکردن ریشه با metapaste را نشان میدهد. تصویر 3 سه ماه بعد از برداشتن metapaste از کانال است و foramen را به خوبی نشان میدهد. تصویر 4 ترمیم عالی ریشه بدون درمان های اضافی را نشان میدهد. تصویر 5 تصویر X-ray از کانال را نشان میدهد که در این تصویر محل دقیق foramen به خوبی مشخص است